Sosyal medya ve polislik

Polis güçlerinin sosyal medya kullanımına odaklanan araştırmaların sonuçlarından kullanım ve kabullenim düzeylerindeki değişimler izlenebilmektedir.

20 Kasım 2014

Sosyal medya platformlarının polis birimleri tarafından kullanımı, polislikle ilgili araştırmaların/çalışmaların yeni ve güncel konularından biridir. Bu tür çalışmaların ya da konuyla ilgili uzmanların birçoğu sosyal medya kullanımının yaygın olduğu ülkelerde birçok polis biriminin bu araçları kullanarak önemli başarılar elde ettiğini, sosyal medya içeriklerinin incelenmesinin, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması açısından büyük bir fırsat olduğunu; ilgili grupların eğitimlere katılarak sosyal medyanın gücü, kapsamı ve sınırlılıkları hakkında bilgilerini artırmalarının sosyal medyanın polisliğe katacağı değeri artıracağını vurgulamaktadır.

Yüksek benimsenme oranı ve bunun günlük hayatımıza olan etkileri, sosyal medyayı Avrupa polis güçlerini yakından ilgilendiren ve baskı oluşturan bir konu hâline getirmiştir. Hızlı gelişimini dikkate alacak olursak sosyal medya, polis için yeni bir konu hâlinde kalmayı sürdürmektedir. Bir yandan tüm polis güçleri, günlük operasyonlarda sosyal medyayla karşılaşmaktayken sosyal medyanın polislik mesleğine uyarlanması çok değişik hızlarda ve yönlerde seyredebilmektedir. Bu değişik hız ve yönlerle ilgili şunlar söylenebilir: ABD ve İngiltere polisi, sosyal medyaya en iyi uyum sağlayan kolluk kuvvetleridir. Söz konusu uyum sürecine AB ülkeleri açısından bakıldığında, örneğin Hollanda’da, sosyal medyaya adaptasyon oranı oldukça yüksektir. Polisler Twitter, Facebook, Blog gibi hizmetleri günlük operasyonel pratiklerine entegre etmektedirler. İngiltere’de sosyal medyanın kullanımı, “toplum polisliği” kavramıyla yakından ilişkilidir. Londra’daki terörist saldırılara ilişkin bir inceleme, polis güçleri ve halk arasında daha yakın, daha güvenilir bir ilişki inşa etmek ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle sosyal medya yerel düzeydeki iletişim için merkezi bir araç olarak öngörülmektedir. Almanya’da sosyal medyanın gelişimi gelecekte ele alınacak konulara ışık tutan stratejik gündemin bir parçası hâline gelmiştir. Şu sıralarda sosyal paylaşım ağlarında soruşturmaların nasıl yürütüleceğine ilişkin yol haritası çıkarılmaktadır .

Polis güçlerinin sosyal medya kullanımına odaklanan araştırmaların sonuçlarından kullanım ve kabullenim düzeylerindeki değişimler izlenebilmektedir. Bu konudaki araştırmalardan biri IACP (International Association of Chiefs of Police) tarafından 2010 yılında kolluk kuvvetlerinin sosyal medya kullanımı üzerine yapılmıştır. 728 kolluk kuvvetinin katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; katılımcıların %81,1’i sosyal medyayı kullanmakta, %66,8’inin Facebook sayfası bulunmaktadır. Yine katılımcıların %35,2’sinin sosyal medya politikası bulunmaktayken %23,2’si politika geliştirme sürecindedir. Katılımcılar, sosyal medya kullanımının önündeki en büyük engel olarak kaynak sıkıntısını dile getirmişlerdir. Aynı birimin 2013 yılında 500 kolluk kuvvetinin katılımıyla gerçekleştirdiği diğer bir araştırmada ise ankete katılan kolluk kuvvetlerinin %95,9’u bir düzeyde sosyal medyayı kullandıklarını belirtmiştir. Katılımcıların %86,1’i sosyal medyayı en çok suç soruşturmaları için kullanmıştır. En sık kullanılan sosyal medya platformları Facebook (%92,1), Twitter (%64,8) ve YouTube (%42,9)’tur. Araştırmaya katılan kolluk kuvvetlerinin %69,4’ünün sosyal medya politikası bulunmaktayken %14,3’ü politika geliştirme sürecindedir. Araştırmaya katılan kolluk kuvvetlerinin %80,4’ü sosyal medyanın suç çözümüne katkı sağladığını belirtmiş, %73,1’i ise sosyal medyanın polis-halk ilişkisini geliştirdiğini ifade etmiştir. Ankette yer alan “Biriminizde sosyal medyanın mesleki ve meslek dışı kullanımına ilişkin akademi düzeyinde eğitim veriliyor mu?” şeklindeki soruya kolluk kuvvetlerinin %23,7’si evet, %65,2’si hayır yanıtını vermiştir. Yine ankette yer alan “Biriminizde sosyal medyanın mesleki ve meslek dışı kullanımına ilişkin hizmet içi eğitim veriliyor mu?” şeklindeki soruya kolluk kuvvetlerinin %46,2’si evet, %50,5’i hayır yanıtını vermiştir.

Bayerl’in (2012) Avrupa genelindeki polis memurlarının sosyal medyaya yönelik yaklaşımlarına ilişkin genel bir çerçevenin çizilmesine yönelik ilk toplu girişim niteliğini taşıyan araştırmasına göre polis memurlarının %50’si işlerinde sosyal medyayı kullandıklarını, %40,3’ü özel işlerinde tercih ettiklerini belirtmiştir. Sadece % 6,5’lik bir kısım sosyal medyayı hiç kullanmadıklarını ifade etmiştir. Araştırmaya göre polis memurlarının sosyal medyayı kullanmaları için kendi işlerinde işe yarayıp yaramayacağına ilişkin izlenimleri önem arz etmektedir. İş bağlamında kullanımı sosyal medyaya yönelik daha yüksek bir kabullenim ve kullanışlılık algısı yaratmaktadır. Bu kabullenim daha ziyade doğrudan deneyime dayanmaktadır, yani kabullenim kullanmayla birlikte gelmektedir. Sosyal medyaya entegrasyona yönelik en yüksek direnç, daha çok, ya az kullanmış veya hiç kullanmamış olan kesimden beklenebilir.

Türkiye’de polis birimlerinin sosyal medya hesaplarının oluşturulması, Emniyet Genel Müdürlüğünce şu şekilde gerekçelendirilmiştir: “Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin halkı bilgilendirmek ve ilgili haberlerin sağlıklı bir şekilde halka ilk ağızdan duyurulması amacıyla, duyuru ve paylaşımın sağlandığı sosyal paylaşım sitelerinde sayfa ve hesaplar oluşturulmaktadır.” Bu açıklama sosyal medyanın geniş bir yelpazeye yayılan işlevlerinin “bilgilendirme” örneğinde sınırlı bir alana indirgendiğini göstermektedir. Polis birimlerinin sosyal medya kullanımı konusunda karşılaşılan güçlükleri kısa sürede aşmak pek olanaklı görünmemekle birlikte, gerekli eğitimlerle sosyal medya ile ilgili bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasının ve örnek ülke uygulamalarının incelenmesinin sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması yönündeki çabaları güçlendireceği düşünülmektedir.

KAYNAKLAR
Bayerl, P. Saskia (2012). Social Media Study in European Police Forces: First Results on Usage and Acceptance, COMPOSITE Project, www.composite-project.eu
Çalı, Hasan Hüseyin ve Altunbaş, Fuat (2012). Güvenlik Hizmetlerinde Yönetişim Aracı Olarak Sosyal Medya Platformları, EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 16 Sayı: 50.
Denef, Sebastian- Kaptein, Nico- Bayerl, Petra S.- Ramirez, Leonardo (2012). Best Practice in Police Social Media Adaptation, COMPOSITE Project, www.composite-project.eu
Denef, Sebastian ve ark (2011). ICT Trends in European Policing, COMPOSITE Project, www.composite-project.eu
www.fhpolbb.de/sites/default/files/field/dokumente/somep_country_report_germany.pdf
www.iacpsocialmedia.org
www.informationweek.com/software/information-management/police-make-wide-use-of-social-tools/d/d-id/1105433
http://www.bilgiteknolojileri.pol.tr/Sayfalar/web.aspx

Doç. Dr. Hakan AYDIN

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi

trtradyo1
Bizi Takip Edin

Bu habere yorum yap